Resultat provtagning och flödesmätning

Flödesmätningen har nu pågått 3 månader.
Den kraftiga åskskuren som inträffade 12 juni syns tydligt i bäckarna (Figur 1).
Flödet ökade så kraftigt att det är svårt att mäta det exakta flödet.
Sedan tidigare var min högsta referensmätning på flödet i bäcken utanför affären  39 cm, uppmätt flöde 259 l/s.
Den 12 juni mätte ”flödesmätningsgruppen”  upp 60 cm i bäcken, vilket uppskattats till ca 420l/s.
Vi får väl se om höstens flöde ger oss möjlighet att skaffa mer data på så höga flöden.

Totalkvävehalterna i Oppmanna bäcken har ökat ytterligare under juni månad.
Stor mängder av detta kväve är i formen av nitrat kväve (90%).
Detta kan tyda på att kvävet kommer från avlopp eller eventuellt gödning.
Ännu mer oroväckande är att halten av fosfor i bäcken också har ökat, vilket det också gjort i bäcken utanför affären i Arkelstorp.
Även fosforn är till en stor del i en form som tyder på avlopp (fosfat fosfor 50 ≈%).
Att näringsämnena ökar under sommaren är inte helt enkelt att förklara, särskilt inte när ökningen är i formen av nitrat och fosfat.

Det är för tidigt att dra några slutsatser från detta resultat, så vi kommer att avvakta provtagningarna från juli månad, för att se om denna ökning är tillfällig och om det kommer att återgå till lägre nivåer igen.
Jag kommer att spåra dessa ökningar genom att ta fler provtagningar längre upp i avrinningssystemet, där bäckarna delar sig, för att kunna använda  mig av uteslutningsmetoden.

Henric Djerf, Ansvarig för mätningar i projektet, ” En vik i Sjöriket Skåne”.

Figur 1

Flödet i de tre övervakade bäckarna, flödet beräknat från höjden i vattendragen, vilket har korrelerats med 3 faktiska mätningar.

Figur 2

Totalkväve-halterna i bäckarna och i Rännan. Staplarna visar även standardavvikelsen.

Figur 3

Fosforhalten i bäckarna och i Rännan. Staplarna visar standardavvikelsen.