Resultat workshop – Ekosystemtjänster 16/5 2019

Följande exempel gav grupperna på åtgärder eller platser som är bra för både naturen och oss:

Utstakade vandringsleder, stigar och cykelleder, fågeltorn, göra sjön synlig men inte överexponerad av människor, vara varsam om naturen, inventeringar, nyttja marken för idrottssammanhang, informationsappar, tavlor, kartor, göra sjön badbar, förenkla så att man kan gå över hagar, kunna beträda och gå på naturliga stigar, koppla Arkelstorpsviken till Lerjevallen, lyft bort sediment på ett miljövänligt sätt, knyta Vikingaparken till Bokenäset, odla blomsteräng, stoppa läckage från marken runt sjön, ekonaturrunda, naturlig badplats och guidade naturvandringar.

De flesta framförde att viken inte ska vara helt tillgänglig för människor, vi ska ”kunna bada men inte alltför flott!”. Det ska inte vara helt tillrättalagt, utan tillgängligheten ska vara styrd, t ex genom spång. Vi ska inte störa naturen. Vi ska bevara en viss vildvuxenhet och inte göra park av alltsammans.

På kommunal mark bör kommunen odla blomsteräng istället för att klippa kort gräsmatta, det är till nytta för insekter och slåtter kan användas till biogas. Även sediment kan användas till biogas.

Länsstyrelsen bör tillskrivas om att ordna bilväg till Bokenäsets naturreservat.

Människans ansvar betonades, att vi ska bruka marken och sjön så att kommande generationer kan få ha glädje av den. Vi ska nyttja naturen utan att störa och förstöra. Vi har ansvar för nedskräpning och förstörelse och måste bedriva tillsyn! Allemansrätten råder.

Det var en viss oenighet i grupperna huruvida åtgärderna skulle vara bra för besökare eller bara för boende runt viken. Man kan ta betalt och alla företagare kan gå samman.

I förlängningen behövs då offentlig toalett och boende för besökare i Arkelstorp.

Ett problem för tillgängligheten är de tomter som går ända ned till sjön och som förhindrar att man går runt.

Ekonaturrunda med guidade vandringar runt Viken ses som en möjlighet!

Odla blomsterängar runt Arkelstorpsviken!

SAMMANFATTNING KVÄLLEN:

Det finns många ekosystem och ekosystemtjänster i Arkelstorpsviken, och i landskapet runt sjön, trots en lång historia av negativ påverkan från oss människor.

Vi kan fortsätta ha nytta av viken genom att till exempel göra den mer tillgänglig för människan, fast med stor hänsyn till växter och djur. Viken ska först och främst vara en livsmiljö för producenterna av ekosystemtjänster, och vi får besöka dem på deras villkor. Genom att lyfta fram de många nyttorna vi har av viken, kan vi skapa intresse för naturen, Vi ska arbeta för att sluta förstöra och störa, och istället hjälpa sjön och därmed oss själva och kommande generationer.

Symboler över ekosystemtjänster.