Sedimentprovtagning

En sedimentprovtagning gjordes 2 februari 2019 i Arkelstorpsviken.
Henric Djerf ledde provtagningen med 9 st frivilliga och intresserade bybor, som släpade hem 50 kg sediment på en älgpulka.

Proverna togs vid 3 olika ställen, utspridda över hela Arkelstorpsviken.
Vid varje utvalt stället borrades det 4 olika hål i isen, där sedan prover togs med en ryssborr.

Nu väntar vi in resultatet från provtagningen, vilket tar ca. 5-6 veckor.

Då sedimentprovtagningen  är mycket väderberoende och för bäst resultat kräver is på sjön, så är vi tacksamma att vi har lyckats ta dessa prover redan.

(Under vinterns sista dagar 2017/2018 innan projektet startade upp togs även några sedimentprover, se karta nedan.)

Analys av provtagningen

Analys av proverna görs för att mäta:

•Tungmetaller
•Miljögifter
•Näringsinnehåll
•Åldersdatering

Sedimentprovtagning 2 februari 2019

Provtagningspunkter av sediment vintern 2017

Sedimentprov

Vinter och is på Arkelstorpsviken

sedimentprovtagning

Sedimentprovtagning 2/2 2019

Säkerhet! Isen säkras.

Hög säkerhet! Isen säkras av Ulf Jönsson.

utrustning

Utrustning