Resultat provtagning och flödesmätning

Efter utbildningen den 7 April har vi kommit igång med flödesmätningarna.
Tillsammans mäter vi flödet varje dygn i två bäckar i Arkelstorp och en bäck i Oppmanna, i vilka vi ska mäta varje dag under 1 års tid.
Vi är mer än 20 st. entusiatsiska personer som hjälper till att mäta flödet i bäckarna.
Som ni kan se från figur 1 så varierar flödet kraftigt och det gör stor skillnad om man mäter dagligen kontra var 14 dag.

Därför är personerna som mäter flödet en viktigt tillgång för projektet och forskningen – Ni är med och gör stor skillnad – Tack!

Näringsämnen

Transport av näringsämnen varierar mellan mättillfällena.
Totalkväve-halterna är relativt höga i samtliga bäckar.
Medan fosfor-halterna inte är speciellt höga.
En kvalificerad gissning är att halterna nu sjunker då vegetationen kommer igång och börjar binda näringsämnena i biomassan.
Vi kan också se att kvävehalterna är ganska lika i bäckarna och utflödet genom Rännan.
Men det är en relativt stor skillnad mellan fosfor inflödet och utflödet genom Rännan.

Slutsats

Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser.
Vi har 11 månader kvar att samla in data.
Det ska bli spännande att se resultaten av de kommande flödesmätningarna och provsvaren och följa årets alla skiftningar, för att se om om det påverkar våra resultat.

Henric Djerf, Ansvarig för mätningar i projektet ”En vik i Sjöriket Skåne”.

Figur 1

Flödet i de tre övervakade bäckarna, flödet beräknat från höjden i vattendragen, vilket har korrelerats med 3 faktiska mätningar.

Figur 2

Totalkväve-halterna i bäckarna och i Rännan.
Staplarna visar även standardavvikelsen vilket är relativt stor mellan dessa tre mätningar

Figur 3

Fosforhalten i bäckarna och i Rännan.
Staplarna visar standardavvikelsen, vilket är ganska stor mellan dessa tre mätningar.