Utvärdering ”En vik i Sjöriket Skåne”

Utvärderingsrapporten baseras på intervjuer med aktiva projektdeltagare av Bengt-Arne Larsson, som har agerat som neutral utvärderare under hela projektets gång.
Intervjuer gjordes. med aktiva projektdeltagare, representerande markägare, boende kring viken samt natur- och miljöintresserade kommuninvånare i olika åldrar av båda könen i Juni/Juli 2019.

Fokus har lagts på att utvärdera de aktiviteter i form av dialogmöten, tematräffar och temaaktiviteter som projektet avser genomföra med målgrupperna. Syftet har varit att följa dessa projektaktiviteter och undersöka hur de upplevts av deltagarna och vilka effekter de får för det fortsatta engagemanget och måluppfyllelsen. Hur leder aktiviteterna mot projektmålen? Vilka erfarenheter kan dras för den fortsatta processen?

Parallellt och delvis integrerat i ovanstående studeras hur kommunikationen mellan projektet och målgrupperna utvecklas med fokus på att uppmuntra, skapa och vidmakthålla engagemang för projektets aktiviteter och resultat. Hur skapas dialog och delaktighet – grunderna för ett hållbart engagemang?

Föreliggande rapport, som grundas på en intervjuundersökning av ett antal aktiva projektdeltagare och söker delsvar på ovanstående frågeställningar, riktas primärt till projektledningen, projektets styrgrupp, projektägaren Oppmanna Vånga Bygderåd samt finansiärerna Leader Sydöstra Skåne och Havs- & Fiskerifonden. Man kan emellertid på goda grunder anta, att utvärderingen också lyfter fram resultat och erfarenheter som kan vara av generellt intresse för andra projekt och verksamheter med likartade mål och ambitioner

Utvärdering från leaderprojektet visas i den bläddringsbara rapporten till höger.
Vill du ladda ned rapporten, så klicka på  länken Utvärdering _En vik i Sjoriket