Provfiske BioBlitz

Provfisket under Bioblitzen genomfördes 13-17 augusti 2019, därför fisk är en faktor som kan sätta Arkelstorpsvikens näringsämnen i rörelse.
Genom att gräva runt i sedimenten i jakt på småkryp kan fisk resuspendera näringsämnen som lagrats i bottensedimenten.
Genom att styra fisk populationer har man historiskt kunnat hantera övergödningsproblematik, med så kallad biomanipulation.
Fiskpopulationen kan även påverka vattenkvaliteten genom att orsaka algblomning.
Teorin bakom är att om för mycket vitfisk (dvs karpfiskar, så som Mört, Brax, Sarv osv) är närvarande, kan populationen av djurplankton minska. Minskar djurplanktonen finns det ingen predation på algerna som då kan explodera i antalet, vilket leder till kraftigt försämrat siktdjup i sjön. Den stora produktionen av alger kan i sin tur påverka syrgaskoncentrationen om syrgaskoncentrationen sjunker för lågt i bottensedimenten och det blir syrgasfritt. Då kan i sin tur fosfor kemiskt gå upp i lösning till vattenfasen. Vilket i sin tur möjliggör en större produktion av alger. Det är därför viktigt att ha en bild över fisk populationen i Arkelstorpsviken. 

Enligt Oppmannasjön fiskevårdsområdes hemsida (Persson, 2016) är följande fiskarter närvarande; abborre, ål, braxen, sutare, gädda, gös, regnbåge och lake. Men även andra fiskarter är rapporterade i artportlen (Gärs, Nissöga och Sarv). Nissöga är en så kallad Natura 2000-art och en anledning till att södra delarna av Oppmannasjön är klassad som Natura-2000 område. 

Resultatet från Provfisket under Bioblitzen visas i den bläddringsbara rapporten till höger.
Vill du ladda ned rapporten, så klicka på  länken Provfiske_Bioblitz_2019