HUVUDMÅL

Att skapa och bygga en vandringsled runt Arkelstorpsviken, tillgänglig för vandring, fågelskådande, miljöinspiratör, rekreation och som plattform för kunskapsförmedling inom ekosystemtjänster.

BAKGRUND

Projektet har initierats av Oppmanna Vånga Bygderåd. Det finns ett stort lokalt engagemang för att förbättra miljön i och runt Arkelstorpsviken, där Oppmanna Vånga bygderåd med intressegruppen Sjörådet är den samlande kraften. Under mer än 30 år har bybor försökt driva frågan om vikens framtid. Dagens situation i Arkelstorpsviken är ett hinder för friluftslivet (bad, fiske, båtliv). Men det är också en stor belastning på nedströms ekosystem då stora mängder näringsämnen årligen lämnar viken till Oppmannasjön och sedermera Ivösjön följt av Hanöbukten.

I projektet En vik i Sjöriket Skåne pågår arbetet med att utreda varifrån näringsämnena kommer. I det arbetet har bybor och intresserade engagerat sig i vikens status och ser en påverkansmöjlighet kring miljöfrågor.
I alla temaaktiviteter framkommer behov och önskemål kring tillgängligheten runt viken.

I tematräffar kring frågan vad bybor och intresserade har för drömmar kring viken, så har en vandringsled blivit högst poängbedömd och en arbetsgrupp har bildats.  I processen har två möjliga scenario diskuterats, att det går att restaurera eller icke restaurera viken. Men oavsett vilket är en vandringsled runt viken högst angeläget för samtliga deltagare  i alla temamöten.

En vandringsgrupp har bildats och dialog har genomförts med aktörer som arbetar med vandringsleder, kommun, Länsstyrelsen Skåne, fastighetsägare som har gett ett underlag att gå vidare i arbetet.
I området finns en betydande del företag kopplade till besökssektorn, hälsoprofilerande- och kulturföretag. Här finns efterfrågan på insatser som erbjuder flera och säkra aktiviteter som en vandringsled kan erbjuda.

”Vikens Värde Varar”

En vandringsled runt Arkelstorpsviken

SYFTE

En vandringsled runt viken engagerar och enar människor.
Arkelstorp blir mer tillgängligt med en vandringsled som knyter samman bygdens människor och stoltheten över bygden ökar.

Att göra Arkelstorpsviken tillgänglig för vandring, fågelskådande, miljöinspiratör, rekreation och som plattform för kunskapsförmedling inom ekosystemtjänster.

Syftet med projektet är att arbeta fram ett underlag och en handlingsplan och ett genomförande av en vandringsled runt Arkelstorpsviken.
Vandringsleden ska vara ett komplement till besöksnäringsföretag som kan utveckla kvalitetssäkrade produkter och tjänster samt fastställa ansvar för skötsel, drift- och underhåll för att stötta en fortsatt utveckling av landsbygden i Sjöriket.

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är att bygga en hållbar miljösmart vandringsled runt Arkelstorpsviken med en ev. framtida koppling till Bokenäsets naturreservat och koppla på Skåneleden.

Ökad attraktivitet för bygden genom större möjlighet för friluftslivet i och runt viken.

Bygga en vandringsled som plattform medför kunskap kring människans påverkan på naturen.

Stärka bygdens identitet som ett besöksområde och  stärka bygdens identitet som bostadsort.

AKTIVITETER

Bygderådet avser att skapa en kulturvandringsled som i framtiden kanske kan knyta an till  Skåneleden och naturskyddsområdet Bokenäset.
Genom att arbeta med:

 • Identifiera vägval runt Arkelstorpsviken lämpliga för vandring. (Med särskild hänsyn tagen till naturen och människor, tillgänglighet och behov av spänger.)
 • Dialog- och samverkansmöten med markägarna och offentliga samverkanspartners.
 • Identifiera platser med fornminnen samt kulturellt, historiskt, geologiskt och miljömässigt intressanta punkter längs leden.
 • Undersöka och föreslå platser ur ett besöksperspektiv.
 • Skyltning i samverkan med representanter från Skåneleden, Länsstyrelsen och Stiftelsen Skånska Landskap.
 • Studieresa och föreläsningstillfällen för att inspirera och utveckla vandringsleden.
 • Karta
 • Val av bro eller flotte för övergång
 • Bygga fågeltorn, grillplatser och vindskydd
 • Ev. sammankoppling med Skåneleden och Bokenäsets naturreservat
 • Marknadsföring av leden