Henric Djerf

”Lektor i miljövetenskap med inriktning vattenrening.
Har tidigare forskat inom vattenrening på Linnéuniversitetet i Kalmar.
Doktorerade 2014 och arbetar idag på Högskolan i Kristianstad som lektor med undervisning bl.a. i miljövetenskap och limnolog.”

PhD och Projektledare för ”En vik i Sjöriket Skåne”.
Bördig från från Arkelstorp med ett stort intresse för Arkelstorpsviken och vatten.

Högskolan Kristianstad och Henric kommer att arbeta som projektledare med ansvar för att installera mätstationer och arbeta med provtagningar, för att fastställa vad som finns i Viken.

CURRICULUM VITAE

Utbildning

Magister-examen, Miljövetenskap, 2010 Linneuniversitetet

Lic-examen, Miljövetenskap, 2012 Linneuniversitetet

Dr-examen, Miljövetenskap, 2014 Linneuniversitetet

Anställningar

2009-2010 Projekt assistent LNU

2010-2014 Doktorand LNU (Avhandling: Characterization, toxicity and treatment of wood leachate generated outdoors by the wood-based industry)

2014-fortgående universitetslektor i Miljövetenskap på högskolan i Kristianstad.

Vetenskapliga publikationer

Svensson H., Ekstam B., Marques M., Hogland W., 2015, Removal of organic pollutants from oak leachate in pilot scale wetland systems: How efficient are aeration and vegetation treatments?. Water research84: 120-126 (Bilaga 4)

Svensson H., Hansson H., Hogland W., 2015, Combined ozone and biological treatment on oak wood leachate. CLEAN Soil, Air, Water, 43: 598–604 (Bilaga 5)

Svensson, H., Marques, M., Svensson, B.-M., Mårtensson, L., Bhatnagar, A., Hogland, W., 2015. Treatment of wood leachate with high polyphenols content by peat and carbon-containing fly ash filters. Desalination and Water Treatment 53: 8 (Bilaga 6)

Svensson, H., Marques, M., Kaczala, F., Hogland, W., 2014. Leaching patterns from wood of different tree species and environmental implications related to wood storage areas. Water and Environment Journal 6, 214–220 (Bilaga 6)

Svensson, H., Hansson, H., Hogland, W., 2014 Determination of Nutrient Deficiency in Stormwater from the Wood Industry for Biological Treatment. Clean Soil Air Water43: 38–43. (Bilaga 8)

Svensson, H., Svensson, B.-M., Hogland, W., Marques, M., 2012. Acute Toxic effects caused by leachate from five different tree species on Artemia Salina and Vibro Fischeri. Journal of Biobased Materials and Bioenergy 6, 214-220 (Bilaga 9)

Internationella konferenser (Presenterat av Henric Djerf)

Svensson, H., Hogland, W., 2012. First year experiences from pilot scale wetland system tests, Linnaeus EcoTech’12, Kalmar, Linnaeus University, p. 191 (Bilaga 10)

Svensson, H., Hogland, W., M. Marques, 2011. Pilot scale wetland treatment of stormwater runoff from a log yard: preliminary results 12nd International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil, 10-16 September 2011 (Bilaga 11)

Svensson, H., Hogland, W., 2011, Storage of Organic Materials and Risk of Fires. Sustainable solid waste management in eastern Europe: Prospect for the future. (Bilaga 12)

Svensson, H., Hogland, W., 2010. Sawdust for treatment of stormwater – test on synthetic stormwater contaminated with heavy metals, Linnaeus EcoTech’10, Kalmar, Linnaeus University (Bilaga 13)

Beskrivning av kompetens

Henric  undervisar i många olika kurser som knyter an till miljökemi så som, miljökemi, analytisk kemi, dricksvatten teknik, avloppsvatten teknik. Där till så undervisare jag i Geografiska informationssystem (GIS). Som är en programvara för att hantera kartor.

Henrics forskningsverksamhet handlar om vatten och vattenrening.
Avhandlingen handlade om reningsprocesser av industriellt avloppsvatten.
Ett speciellt intresse är att studerar våtmarker och dess funktioner med avseende på vattenkvalitet.
Henric har även jobbat med mer tekniskt avancerad vattenrening som ozonering av förorenat vatten eller olika typer av filtermaterial. Ett annat ämne som intresserar honom är återföring av ämnen till kretsloppet.
Särskilt hur man kan återföra näringsämnen så som kväve och fosfor till jordbruket.

Pågående Projekt 2018

1. En vik i Sjöriket Skåne

 

 

2. Minskar konstruerade våtmarker verkligen brunifieringen – En första utvärdering i skånsk skogsmark

Är titeln på ett projekt som är finansierat av Skånes miljövårdsfond. Som syftar till att undersöka vilken effekt våtmarker har på färgen i ett vattendrag.
Kan man minska den pågående ökningen av färg i våra vattendrag med hjälp av våtmarker?
Men projektet är också intressant då man använder sig av en mer avancerad provtagningsmetod än vanligen.
Där man följer uppehållstiden i våtmarken med hjälp av spårämnet Rhodamin.
Som är ett organiskt färgämne som de kan följa med hjälp av en fluorometer.
Genom att bestämma uppehållstiden kan de sedan programmera våra automatiska provtagare för en optimal provtagning av våtmarken.

3. Projekt: Järn- och aluminiumkontaminering av vattenresurser i södra Sverige

Är ett projekt som Henric jobbar med i samarbete med Linnèuniversitetet.
Det är 4 stycken inklusive en doktorand som jobbar med att undersöka geokemiska processer, som ger upphov till metalläckage från sura jordar. Mer information finns på LNU’s hemsida.

Henric Djerf,
Universitetslektor i miljövetenskap med vatten som specialämne på Högskolan i Kristianstad